74 Vik Steinalderboplass

Vik Steinalderboplass eller Råkenåsen som utbygger har gitt navnet med ID 221871 er automatisk fredet og er datert tilbake til eldre steinalder (mesolitikum) under fosnafasen (9.500 – 8.250 år f.Kr.).

Boplass 221871 fra kulturminnesok.no som viser det fredede området i By18 prosjektet.

Det er påvist 3 positive prøvestikk med til sammen funn av 7 flintavslag på 154 moh. Flintavslag betyr at man har laget til fangstredskap lokalt på området. Redskapen ble mest sannsynlig brukt til å jakte sel og fisk i det grunne vannet eller til å behandle skinn etter fangst.

Funn fra boplass ID 221871. Fra venstre: 4 stk. flint fra pos1, flint og bergart fra ps2 og 2 flintavslag fra ps3. (ps=prøvestikk)

Boplassen ligger på en sadel med berg i øst og i vest og hellende terreng mot nord og sør. Undergrunnen på sadel-ryggen består av litt grov sand og er her særskilt tørt og godt drenert. Lenger ned i skråningen mot nord er jordsmonnet mer siltholdig og dårligere drenert. Terrenget heller noe brattere mot sør enn mot nord. Lokaliteten er bevokst med plantet granskog og er lite kupert.

Sentraldelen av boplass ID 221871. Sett mot Øst-Nordøst. Bilde fra registreringsrapporten 16/8254, Akershus fylkeskommune.
LINKER: