74 Vik Steinalderboplass

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Vik Steinalderboplass eller Råkenåsen som utbygger har gitt navnet med ID 221871 er automatisk fredet og er datert tilbake til eldre steinalder (mesolitikum) under fosnafasen (9.500 – 8.250 år f.Kr.).

Bilde 1 – Boplass 221871 fra kulturminnesok.no som viser det fredede området i By18 prosjektet. Foto: Trym Bergtatt, 28.08.2019.

Det er påvist 3 positive prøvestikk med til sammen funn av 7 flintavslag på 154 moh. Flintavslag betyr at man har laget til fangstredskap lokalt på området. Redskapen ble mest sannsynlig brukt til å jakte sel og fisk i det grunne vannet eller til å behandle skinn etter fangst.

Bilde 2 – Funn fra boplass ID 221871. Fra venstre: 4 stk. flint fra pos1, flint og bergart fra ps2 og 2 flintavslag fra ps3. (ps=prøvestikk). Foto:

Boplassen ligger på en sadel med berg i øst og i vest og hellende terreng mot nord og sør. Undergrunnen på sadel-ryggen består av litt grov sand og er her særskilt tørt og godt drenert. Lenger ned i skråningen mot nord er jordsmonnet mer siltholdig og dårligere drenert. Terrenget heller noe brattere mot sør enn mot nord. Lokaliteten er bevokst med plantet granskog og er lite kupert.

Bilde 3 – Sentraldelen av boplass ID 221871. Sett mot øst-nordøst. Foto: Registreringsrapporten 16/8254, Akershus fylkeskommune.
GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen. For å spare plass, har jeg klippet og limt for å få kun det relevante innholdet mest mulig komprimert.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 33 Bygdeborgen Slossåsen >
< 50 Durud - funnsted fra istiden >