149 Kopåseika

Sommereika på Kopås er antatt å være minst 500 år gammel, basert på at den ble målt til 440 cm. i brysthøyde i 2017. Den fikk da trimming og befaring av godkjente arborister etter initiativ fra Knut A. Thorvalsen.  Eik som har større diameter enn 200 cm. er å anse som vernet, og skal beskyttes etter egne lover om bevaring.

Oppsal gård fra romersk jernalder overlevde Svartedauden og tok til seg tre gårder som ble nedlagt etter farsottene i  seinmiddelalderen. Seinmiddelalderen er en betegnelse for en historisk epoke som strekker seg fra ca. 1300- til 1500-tallet. Det var Kopås og gårdene som lå der plassene Slora og Enga kom opp senere som havnet under Oppsal. Dette var mindre gårder som var blitt ryddet i siste del av gammelnorsk tid (1050-1350).

Dette eiketreet er et tuntre og dersom det er ca. 500 år gammelt, tilsier det at treet ble plantet en gang på tidlig 1500-tallet. Det var allerede gårdsdrift her da. Se mer på egen tavle om Kopås.

Bilde 1 – Sommereika på Kopås skal være Enebakks eldste eik – minst 500 år. Foto: Trym Bergtatt, 21.09.2022.

Sommereik (Quercus robur) er en eik som også er i slekt med bøkefamilien. Den omfatter både løvfellende og eviggrønne trær og busker med en vid utbredelse på den nordlige halvkule. Barken på stammen har vertikale furer. Trærne er sambu med adskilte hann- og hunnblomster på samme plante. Blomstene er samlet i rakler. Frukten er en nøtt som delvis er omgitt av en skål inne ved festet til greinen, en såkalt cupola. (I arkitektur er en cupola (kuppel) en relativt liten, oftest kuppellignende, høy struktur på toppen av en bygning. Ofte brukt for å gi utkikk eller for å slippe inn lys og luft, kronen vanligvis på et større tak eller en kuppel.)

I Norge har vi to arter: sommereik og vintereik, og disse er de eneste som vokser vilt. Sommereik har kort stamme, kort bladstilk, men lang nøttestilk. Vintereik er motsatt med lang stamme, lang bladstilk, men kort nøttestilk, og bladene kan henge delvis på om vinteren. Sommereik er den mest hardføre og vokser i lavlandet på Østlandet og langs kysten nord til Møre og Romsdal. Vintereik vokser i kyststrøk fra Drøbak og Vestfold til Nordfjord. Flere utenlandske eikearter har imidlertid blitt plantet i parker og hager i Norge i nyere tid, som for eksempel de nordamerikanske artene rødeikskarlageneik og sumpeik. På Nesodden finnes verdens nordligste sammenhengende eikeskog.


Verdifull for biomangfoldet

Gamle eiker utvikler en stabil, grov og oppsprukken bark som gir stor variasjon i mikroklima og andre økologiske forhold. Dette gir et rikt mangfold av sjeldne arter av insekter, sopp, lav og moser. I tillegg er døde greiner, døde partier på stammen og utvikling av hulrom viktige levesteder for mange arter.

Bilde 2 -Sommereik med sin karakteristiske korte bladstilk, men med lang nøttestilk. Foto: wikipedia.no.

Utbredelse

Eika er vidt utbredt lenger sør i Europa og går bare så vidt inn i Norge i sørlige og kystnære strøk. Sommereika tåler det kaldere innlandsklimaet bedre enn vintereika som bare vokser ute ved kysten. Eika overlevde siste istid sør i Europa og kom til Norge for ca. 7000 år siden. Under varmetida (5500-500 f.Kr.) var utbredelsen av eik mye større enn i dag. I løpet av 1600-tallet ble de store eikeskogene delvis borte på grunn av skipsbygging og oppdyrking av jord.

Sykdom på eik

Sykdommen ”Sudden oak death” tok livet av mange eiketrær i California på 1990-tallet. Sykdommen skyldes en pseudosopp Phytophthora ramorum som også har kommet til Europa. De europeiske eikeartene ser ut til å være motstandsdyktige, men sykdommen angriper også blant annet lerk og rododendron, og har potensial til å bli mer utbredd i Norge.

Naturmangfoldloven

Hule og grove eiker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Slike trær er vurdert som spesielt viktige for naturmangfoldet. Det skal tas ekstra hensyn til slike forekomster, men dette gjelder ikke eiketrær som står i produktiv skog. Svært mange insekter er spesialisert til å leve på eik. Selv i Norge, som ligger ved nordgrensen for eikas utbredelse, finnes det kanskje 1.500 insektarter som er knyttet til eik. Mange eikespesialister blant sopp, lav og insekter regnes som utrydningstruet i Norge.

For eiketrær som har en synlig hule gjelder beskyttelsen for trær som er minst 30 cm. i diameter eller 95 cm. i omkrets. Diameter og omkrets måles i brysthøyde, 1.3 meter over bakken. Synlig hule trær er definert som trær med et indre hulrom større en åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. Også døde hule eiker har store naturverdier og er fortsatt en utvalgt naturtype med lovfestet beskyttelse.

Private og offentlige grunneiere, utbyggere, entreprenører og offentlige myndigheter har alle ansvar for å ta vare på disse trærne i sin saksbehandling og eiendomsforvaltning.

Tordenskioldeika i Kjølhalskogen i Horten er et av Norges eldste trær.

Bilde 3 – Tordenskioldeika i Kjølhalskogen i Horten er et av Norges eldste trær og skal være mellom 800 og 1000 år. Foto: wikipedia.no.

Om denne eika sies det at Peter Wessel Tordenskiold brukte den som pullert da han skulle fortøye skipet sitt, og da skipet skulle kjølhales, ble trossa slått rundt treet. Bukten inn til treet heter dessuten Tordenskjoldbukta.  Eika ble fredet ved kongelig resolusjon 9. desember 1921 («Falkensten naturminne»). Hvor gammelt treet er, er det ikke mulig å si, men det går for å være minst 800, kanskje bortimot 1.000 år. Treet har blitt støttet opp og boltet, for å holde stammen sammen, og et gjerde er satt opp rundt treet som sikring den dagen det faller. Tordenskioldeika er en hul eik.


Eiketreet i mytologien

Eiketreet blir sett på som et hellig tre i mange mytologier og religioner. Særlig blant indoeuropeiske folkeslag har eiketreet blitt sett på som et hellig tre for tordenguden.

I den Norske folketroen har eiketreet også spilt en rolle. I Håvamål blir eikebark og eikenøtter anbefalt som legemidler, og når folk ville vite hvordan sommeren kom til å bli, la de merke til når eik og ask ble grønne om våren; «ask før eik gir steik, eik før ask gir plask«.

I gresk mytologi hører eiketreet med i dyrkingen av den høyeste guden, Zevs, som egentlig er himmelens, regnets og tordenens guddom. Eikeguden Zevs ble særlig dyrket i Dodona, der det skal tordne mer enn noe annet sted i Europa. Steder hvor trær ble rammet av lynet, ble ansett for hellige. Zevs hadde et orakel i Dodona. Her ble oraklene gitt ved at man ristet i bladene på eiketreet ved tempelet. Som i Olympia ble det også holdt leker i Dodona. Lekene var dedikert til Zevs Naios, et aspekt av Zevs som vanngud, hvor vinnerne mottok en seierskrans av eikeblader. Trenymfene i gresk mytologi, dryadene, var også knyttet til eiketreet. Deres navn kommer av det greske ordet drys, som betyr eik.

I romersk mytologi var eiketreet hellig for gudenes konge Jupiter, den romerske ekvivalenten til Zevs. Ifølge den romerske historikeren Livius (59 fvt. – 12/17 evt.) ble det store Jupiter-tempelet på Kapitol-høyden i Roma, bygget på stedet hvor en hellig eik hadde stått. Som Zevs ga Jupiter også orakler, da som Jupiter Arcanus. Jupiters orakler ble passende nok skrevet ned på eikeplater. Jupiters kone, gudinnen Juno, bar eikekransen på sitt hode. Det samme gjorde kongene i Roma før republikkens tid (år 510 fvt, – 31 fvt.). De skal også ha hatt en trone av eik. I republikken og senere i keisertiden (31 fvt – ca. 600 evt), bar romerske generaler eikekranser under seiersparader.

Eiketreet er også koblet til tordenguden i keltisk, baltisk, slavisk, germansk og norrøn mytologi. Litauerne dyrket sin tordengud Perkúnas i eikelunder (jevnfør latin quercus, ‘eik’), og eiketreet var hellig for den Prøyssiske tordenguden Perkuno og den slaviske tordenguden Perun. I slavisk og baltisk mytologi ble verdenstreet beskrevet som et eiketre.

I keltisk mytologi var eiketreet hellig for både Dagda, den øverste guden, og Taranis, tordenguden. Dagda ble blant annet sett på som en druide og eiketreet var derfor spesielt viktig for druidene, hvis navn muligens betyr «eikekjenner» eller «den vise». En annen plante som var viktig for druidene var mistelteinen. Denne snylteplanten vokser ofte på eiketreet og mistelteinen ble ofte sett på som et tegn på at en gud hadde berørt treet med et lynnedslag.
(Kilde: snl.no/eik_-_mytologi)

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


Avisoppslag fra Smaalenenes Avis den 14.11.2006 om den 1000 år gamle Moldestadeika.

Bilde 4 – Smaalenenes Avis skrev den 14. november 2006 om Norges eldste eiketre? Fotomontasje: Trym Bergtatt, mars 2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (30.06.2017) – To mann pleiet det som trolig er Enebakks eldste eik … (PDF her)
↗️ NRK – Gammel eik fikk senket høyden på sykehjem
↗️ Hule Eiker – Alt du trenger å vite om hule eiker
↗️ Statsforvalteren i Agder – Informasjon til grunneiere med store eiketre
↗️ Store Norske Leksikon – Eik og mytologi
↗️ Wikipedia – Heknersletta Eik
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 139 Aska på Bjerkeland
➡️ 148 Kopås – Doktorboligen