70 Foss gard fra eldre Jernalder

Foss har navn etter plassen på nordsida av det korte, fossende vassdraget mellom Våg og Mjær. Kvernfossene er nevnt alt på 1300-tallet, og Foss sag er med i den eldste sagskattelista fra 1610.
Foss er en av de eldste gardene i Ytterbygda og ble ryddet i eldre jernalder. Den østre delen av Foss er egentlig garden Rud som ble nedlagt etter Svartedauden. (Rud er nevnt på slutten av 1300-tallet da den ble gitt til eieren av Foss.)

Selve låven på Foss gard er bygget i 1919 og er godt vedlikeholdt.

I nyere tid (1660-åra) ble garden delt opp i Øvre Foss og Nedre Foss/Sagstua. Rundt 1780 opplyser sokneprest Wilse i Spydeberg at den «betydeligste kvantumsag var Vestby med fem sager», og den største hadde kvantum på 1800 bord i året. Tømmeret kom mesteparten fra Østerdalen hvor de ble fløtet ned Glomma til Preståa og transportert på vinterføre til sagen på Foss/Vestby. Ferdige produkter ble deretter kjørt til Kristiania på vinterføre.

 RELATERTE TAVLER
< 11 Søyleruiner Vestby sag >
< 58 Plassen Bråten >
< 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss >