107 Husmannsplassen Dammen

Under arbeid!

Thranitterbevegelsen og Ytre Enebakk.

Den sterke befolkningsøkningen i Enebakk fram til 1865 førte til rydding og bygging av mange nye husmannsplasser. Det var lenge praktisk talt eneste mulighet for nytt levebrød . Men de nye plassene måtte stadig legges mer avsides og på mer tungdreven jord, og resultatet var at mange av husmannsfamiliene bare kunne eksistere på sultegrensen. Først med industrivirksomheten i Ekebergdalen, med utvandringen til Amerika, og nye arbeidsplasser i Kristiania, avtok presset på husmannsstanden. Fra 1855 til 1900 sank antallet husmenn i Enebakk fra 315 til under 100.

I midten av århundret, da forholdene var særlig vanskelige, oppstod en landsomfattende sosial bevegelse som hadde som et av sine hovedformål å bedre forholdene for husmannsfolket og landarbeiderne. Det var Thranitterbevegelsen. Om denne bevegelse skriver professor Edvard Bull at den «ikke bare var den første norske arbeiderbevegelse, men den første organiserte politiske massebevegelse overhodet.» I løpet av forbausende kort tid fikk Marcus Thranes Arbeiderforeninger over 20.000 medlemmer, først og fremst på Østlandet. I Enebakk, og ikke minst i Ytterbygda, med sitt omfattende husmanns- og småbrukermiljø fant bevegelsen stor utbredelse.

I 1850 fikk Thrane i stand en adresse i form av et programskrift stilet til Kongen. Denne adressen ble undertegnet av 12.833 medlemmer av Arbeiderforeningene, og ikke mindre enn 114 medlemmer av «Ytre Enebakk Arbeiderforening» skrev under (4 av disse hørte hjemme i Tomter).

(Nedenstående navneliste ble satt opp i samband med en rettssak som myndighetene satte i gang i 1851.)
I adressen ber Arbeiderforeningene om:
«Deres Kongelige Majestæts Naadigste Bistand til:

  1. At Beskyttelsessystemet maa blive ophævet og Toldvæsenet ført tilbage til dets reent fiskale Karakteer.
  2. At lndførselstolden paa Korn og andre Livsfornødenheder maa aldeles bortfalde eller i alt Fald nedsættes til 5 pCt. af Værdien.
  3. At Liggedagene paany maa blive indførte.
  4. At en udvidet Handelsfrihed paa Landet tilstaaes.
  5. At Huusmandsklassens Kaar maa blive undersøgt og forbedret.
  6. At Foranstaltninger træffes mod Brændeviinsondet.
  7. At en Forbedring i Almueskolevæsenet maa finde Sted.
  8. At almindelig Stemmeret indføres.
  9. At en Reform foregaar i Retspleien
  10. At almindelig Værnepligt maa blive indført.»

Disse kravene ble nærmere utdypet i en flere sider lang, trykt utredning. De som skrev under fra Ytterbygda var:
1. Jakob Olsen, Tangen u. Vik
2. Markus Hansen, Mjærskog
3. Hans Hansen, Mjærskog
4. Lars Johannessen, Oppsal
5. Johannes Olsen, Lund
6. Nils Andersen, Kjensli
7. Christian Arnesen, Myra u. Vik
8. Hans Christiansen, Durud u. Vik
9. Ole Larsen, Langskau u. Vik
10. Kristoffer Torstensen, Myra u. Vik
11 . Peter Gundersen, Mulerud
12. Michal Amundsen, Nyland u. Omberg
13. Ole Larsen, Råkan u. Vik
14. Christian Olsen, Jaer
15. Lars Olsen, Roligheta
16. Kristoffer Hansen, Skau u. Østby
17. Hans Olsen, Skau u. Østby
18. Andreas Johnsen, Bråten u. Bjerke
19. Jens Hansen, Haraldstad
20. Torer Pedersen, Nosa
21. Gunder Petersen, Sloreby u. Gjevelsrud
22. Ole Halvorsen, Lyserbråten
23 . Lars Gundersen, Kjepperud
24. Ole Knutsen, Nygard u. Vik
25. Peter Holmsen, Rustad
26. Baltser Andersen, Møllerstua u. Vestby
27. Aksel Torstensen, Haugen
28 . Jørgen Olsen, Ødegarden u. Vestby
29. Hans Olsen, Sagstua
30. Olaves Andersen, Kastellet u. Vestby
31. Markus Gundersen, Myra u. Omberg
32. Gunder Andersen, Sandem u. Solberg
33. Hans Christiansen, Hamborg u. Ungersnes
34. Olav es Samuelsen, Berger
35 . Berger Nilsen, Ødegarden u. Jaer
36. Christen Nilsen, Ødegarden u. Jaer
37. Gulbrand Nilsen, Slora u. Nordby
38. Christian Enersen, Kjensli
39. Hans Svensen, Grinda u. Bjerke
40. Johan Andersen, plass u. Foss
41. Johan Olsen, Solli u. Ubberud
42. Hans Hansen, Enga u. Oppsal
43. Christian Thoresen, Moseby u. Bjerke
44. Torer Hansen, Skinnfellrud
45. Johannes Halvorsen, Huseby
46. Martin Andreassen, Bråten u. Bjerke
47. Erik Andersen, Sulerud
48. Hans Gulbrandsen, Hvitstein
49. Torsten Hansen, Kjølstad
50. Nils Olsen, Logn u. Bjerke
51. Christian Olsen, Bråten u. Ubberud
52. Jakob Gulbrandsen, Pettersborg u. Bjerke
53 . Nils Christensen, Nordby
54. Thorer Kristoffersen, Nordby
55. Peder Andersen, Knurrestad
56. Anders Brynildsen, Nordli u. Haugen
57. Skredder, Solberg
58. Sven Hansen, Kjensli u. Nordby
59. Christian Gulbrandsen, Pettersborg u. Bjerke
60. Hans Hansen, Østby
61. Thorer Hansen, Gjevelsrud pl.
62. Hans Eriksen, Haraldstad
63. Jens O Isen, Sagstua
64. Nils Christensen, Enga
65. Halvor Svensen, Slora u. Oppsal
66. Andreas Nilsen, Kongell
67. Johannes Kristoffersen Kjepperud
68. Nils Simensen, Sangen u. Nes
69. John Johnsen, Sørli u. Mjærskog
70. Christen, Måsan u. Mjærskog
71. Christen, Roås u. Ubberud
72. Johannes Nilsen, Bakken u. Vik
73. Paul Arnesen, Setra u. Vik
74. Jens Christensen, Bråten u. Vik
75. Andreas Kristoffersen, Svenskerud
76. Anton, Brevik
77. Syver, Brevik
78. Nils Enersen, Kjelgard u. Vestby
79. Johannes Enersen, Kjelgard u. Vestby
80. Jakob, Jaer pl.
81. Iver Hansen, Danmark u. Østby
82. Ole Knutsen, Juterud u. Østby
83 . Christian, Svines
84. Ole, Ødegarden u. Vestby
85. Andreas Hovelsen, Møllerstua
86. Lars Johannessen, Bråten u. Boger
87. Baltser, Bekkenstein u. Skjegstad
88. Olaus Christiansen, Svikebøl pl.
89. Andreas Christiansen, Svikebøl pl.
90. Håken Larsen, Grasholt u. Vestby
91. Johannes Christiansen, Svikebøl pl.
92. Jakob, Buttelbakken u. Bjerke
93 . Nils Andersen, Brevik
94. Martin Johannessen, Nes
95. Nils Paulsen, Jaer
96. Knut Knutsen, Vikeby u. Vestby
97. Simen Hansen, Ødegarden u. Vestby
98. Anders Andersen, Holstad
99. Martin Paulsen, Kjølstad
100. Paul Eriksen, Korsveien u. Bjerke
101. Hans Peter Paulsen, Korsveien u. Bjerke
102. Johan Rasmus Jensen, Mjærskog
103 . Andreas Andreassen, Mjærskog
104. Iver, Sulerud
105 . Christian Hansen, Holstad
106. Hans Peter Hansen, Hallerud u. Rustad
107 . Johannes Christiansen, Holdtopp u. Vik
108. Nils Hansen, Ombergstua
109. Gulbrand Jakobsen, Pettersborg u . Bjerke
110. Søren Ottersen, Gjevelsrud
I11 . Hans Olsen, Grav u. Vik
112. Christian, Fløtten u. Vik
113 . Gulbrand Hansen, Dammen u. Ubberud
114. Lars Jakobsen, Måsan u. Mjærskog

Alle var medlemmer av Ytterbygden Arbeiderforening, heter det. I lista som lensmann Andersen satte opp 20/8 1851 over medlemmene i alle arbeiderforeningene i bygda, er imidlertid bare 97 med i Ytterbygda. Forenigen i Kirkebygda med Dalefjerdingen hadde 129 medlemmer, Enebakkneset 19, og der var Ole Holmsen Ersrud formann. I Kirkebygda var møller Anders Andersen Fosser u. Bøler formann . Lottbruker Johan Bentzen Østenbøl hadde vært formann før. I Ytterbygda var gardbruker Petter Holmsen Rustad ved Lyseren formann. Før var det selveier Andreas Nilsen Kongell.
Det kan nevnes at farfar til Marcus Thrane, Paul Olsen Thrane, var født på Sagstuen i Ytterbygda.