188 Kvartsårer i Diabas

Kvarts (Silisiumdioksid, SiO2), er etter feltspat, det mineralet det finnes mest av i jordskorpen. Det finnes i magmatiske bergarter (granitt, granittpegmatitt), i metamorfe bergarter (gneis, kvartsitt), i sedimentære bergarter (sandstein, kvartskonglomerat), og i løsavsetninger som sand. Kvarts er et veldig hardt mineral, som kjennetegnes ved at man kan ripe glass med mineralet.

Bilde 1 – Kvartsåre i Diabas finner du i krysset mellom Oterveien og Tiurveien. Foto: 16.11.2023, Trym Bergtatt.

Industriell produksjon av produkter av kvarts og bergkrystall har foregått i et par hundre år. Bruksområder for kvarts eller silisiumdioksid er veldig store, og er et av de viktigste industrimineralene vi har. Råstoffet brukes blant annet til:

Glass, smykkestein, framstille silisium, optikk og briller, halogenlamper, halvledere og solceller, optiske fibre, kvartsglass til rør og stenger, kvartsull, fyllstoffer for elektroniske komponenter, bl.a. topplag i DRAM-minnebrikker, silisiummetall, tannfyllinger og forskjellig kosmetikk.

Kvarts er delkomponenter i mange andre mineralvarianter, f.eks. agat, aventurin, tigerøye, kalsedon, krysopras og mange flere.

Navnet «kvarts» kommer fra tysk Quarz, som kommer fra et slavisk opphav. Den romerske vitenskapsmannen Plinius den eldre trodde bergkrystall var permanent, frosset is. Han sa: «Regnvann og ren snø er absolutt nødvendig for at den skal dannes, og derfor tåler den ikke varme, men kan bare brukes for å holde væsker som drikkes kalde.» Etter renessansen ble bergkrystall omfattet med større interesse på grunn av sin evne til å splitte lys i spektrum i 60° vinkel.

Nicolas Stenos studium av kvarts, banet vei for den moderne krystallografien. Han oppdaget at uansett hvor fordreid en kvartskrystall var, ville den lange prismen alltid danne en perfekt 60° vinkel.

Charles Sawyer oppfant den kommersielle kvartskrystallproduksjonsprosessen i Cleveland. Etter dette gikk en over til å bruke kunstig fremstilt kvarts i elektriske apparater.

Bilde 2 – Krystaller av kvarts på 9,2 kg. Den er funnet av meg som 15-åring i fjellet rundt Gaustatoppen. Foto: 16.11.2023, Trym Bergtatt.

Kvarts inngikk i redskapsproduksjonen i norsk steinalder. Ettersom kvarts spaltes på en langt mindre forutsigbar måte enn flint, er det krevende å oppdage produksjonsavfall av kvarts i arkeologisk sammenheng. Når arkeologer graver ved helleristningsfelt, er avslag av flint og kvarts blant de aller vanligste funnene. Når kvarts eller flint slås sammen, slår det gnister. Trolig har bronsealderens presteskap frembrakt virkningsfulle lysglimt under religiøse seremonier i nattemørket. Senere i vikingtiden ble bergkrystall slipt og brukt som perler og amuletter.


Bergkrystall er betegnelsen på klare og gjennomsiktige krystaller av kvarts. Den er en pryd- og smykkestein, som er ganske vanlig i Norge, og ikke særlig verdifull.
De er vanlige i hydrotermale ganger. Når varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler strømmer gjennom sprekker og hulrom i bergarten, dannes utfellinger av kvarts og andre mineraler. I disse såkalte drusene i berget, er krystallene blitt dannet som geometriske søyler.

En krystall som består av klar kvarts kalles for en bergkrystall, og de fleste steinsamlere har bergkrystall i sin samling. Dette er den vanligste varianten av kvarts i krystallform. Kvarts finnes i mange forskjellige farger, og de forskjellige fargene har egne navn. Sort kvarts kalles morion, men både sort til brunlig kvarts kalles røykkvarts, rosa kvarts kalles rosenkvarts, gul kvarts kalles citrin, og fiolett kalles ametyst. En krystall med to farger, fiolett og gul, kalles for ametrin.

Bilde 3 – Geometriske søyler av kvarts. Den gule heter Citrin, mens den klare Bergkrystall. Foto: 17.11.2023, Trym Bergtatt.

Noen steder er krystallene lange og smale, andre steder tykke og korte, ved noen forekomster har krystallene karakteristiske striper på overflaten, eller bestemte flater er redusert eller fremhevet. Slik får de en særpreget form fra sted til sted, ettersom trykk, temperatur og kjemiske forhold varierer. Krystaller kan vokse seg store når de får tid på seg. Ofte har store krystaller grodd i flere omganger, etter hvert som de har fått ny «næring» – mer supervarmt vann som kvarts løses opp i. Ofte kan bergkrystaller også ha særegne inneslutninger, som for eksempel tynne nåler av rutil på kryss og tvers inne i krystallene.

I folketroen ble bergkrystall kalt dvergstein, ettersom man tenkte seg at det var dvergene som smidde den. Budeier kunne skjære hull i melkebøtten og sette en «dvergnagle», dvs. en propp av gjennomsiktig «dvergstein», i hullet. Tussene trodde da hullet var åpent, og at melken ville renne ut. Da tok de seg ikke bryet med å hindre budeiene i melkingen. Kvarts er trolig også brukt i maban, de gjenstandene som australske urinnvånere benytter seg av når de behandler syke. Maban-helbredere stikker gjenstandene inn i pasientens ører eller underliv for å styrke livskraften.

Bilde 4 – Mjølkeringje, melkbøtte med et lite hull i bunnen. Kanskje det har stått en liten dvergstein i hullet der en gang. Foto: Bjørn Johansen, Hallingdal Museum, 02.09.2014.

Grunnfjellet i Ytre Enebakk

Det geologiske grunnfjellet i Ytterbygda kan deles opp i to hoveddeler hvor granittisk gneis er hovedbestanddelen (grønn på illustrasjon). Den andre består av en rygg av amfibolitt, som er stedvis migmatittisk med Diabas/Gabbro (rød på illustrasjonen). Det er denne som har skapt det sorte fjellet, som du blant annet kan se i krysset mellom Fjellveien og Revefaret, og i krysset mellom Oterveien og Tiurveien.

Migmatittiske eller metamorfe bergarter er omdannede bergarter, som blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, temperatur og/eller kjemisk påvirkning. Bergartene smeltes ikke, men blir omdannet og mineralene blir helt eller delvis omkrystallisert. Den har da hatt en metamorfose på fagspråket.

Illustrasjon 1 – Oversiktskart over Våglia hvor det mørkerøde/brune området er Gabbro og Amfibolitt. Det grønne området er mer Gneis og Skifer. Oppslagsverk: Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – Geodata AS.

Utenfor Oslo har basalt blitt omdannet til amfibolitt/diabas som vi har i området vårt i Våglia. Diabas er en finkornet, hard og magmatisk steinsort som opptrer i steiltstående ganger. Her oppstår ofte også ganger av kvarts slik som vi ser her i krysset mellom Tiurveien og Oterveien.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Norark – Norsk Arkeologi (30.01.2015) – Arkeologi midt i et kvarts-eldorado
↗️ NRK (11.12.2018) – Denne krystallen kunne like gjerne vært under en veivals
↗️ Store Norske Leksikon SNL – #Bergarter
↗️ Norges Geologiske Undersøkelse NGU – Geologisk kart over Norge – 1:250000 Oslo … (Ekstern PDF fil)
↗️ Nasjonalbiblioteket – Kulturhistorisk vegbok: Hordaland – Grønsteinfolket i Sunnhordland (Online bok)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 127 Amfibolitt og Diabas