72 Flora langs Tangenelva

Tangenelva utgjør en elvestrekning mellom innsjøene Våg og Mjær. Den er om lag 1 km lang og Tangenelva har forholdsvis stor vannføring. Rolige og mer strømutsatte partier forekommer. Miljødirektoratet fikk utført en kartlegging (ID BN00045555) den 14.06.2017 for å avdekke det biologiske mangfoldet langs elven. Her er en liste over floraen som ble funnet.

Bilde 1 – Her er et kart over Tangenelva hvor området med vegetasjonen er markert. Foto: Trym Bergtatt.

Planter:
I feltsjiktet langs elveleiet inngår bl.a. Ballblom, Bekkeblom, Blekstarr, Bringebær, Broddtelg, Engsoleie, Engsyre, Firblad, Flaskestarr, Fredløs, Fuglevikke, Gjerdevikke, Grøftesoleie, Gulflatbelg, Gullris, Hengeving, Hundegress, Hundekjeks, Kvassdå, Lundrapp, Mjødurt, Myrhatt, Norsk Mure, Nyresoleie, Ormetelg, Prestekrage, Rød Jonsokblom, Rødkløver, Sennegress, Skogburkne, Skogkløver, Skogsivaks, Skogsnelle, Skogstorkenebb, Skvallerkål, Slyngsøtvier, Springfrø, Stornesle, Strutseving, Sverdlilje, Sølvbunke, Tiriltunge, Vendelrot og Åkersnelle.

Bilde 2 – Et bilde av stien langs Tangenelva hvor man kan se betongfundamentene til vannrørene som drev mølla. Foto: wikipedia.no.

Vegetasjon:
Her inngår Gråor, Svartor, Ask, Bjørk, Spisslønn, Hegg, Selje, Osp og Gran. I de nedre deler mot Mjær er det et skogsparti med Gråor og Hegg hvor også Gråselje og Istervier kommer inn.

Hva er Flora og fauna?

Flora og fauna refererer til plante- og dyreliv. De innfødte plante- og dyreliv i en geografisk region er ofte referert til som regionens flora og fauna. Begge er kollektive vilkår og henviser til grupper av plante- eller dyreliv som er spesifikke for en region eller en tidsperiode. For eksempel kan flora og fauna av en varm-region bestå av tropisk til varm-tempererte vegetasjon og eksotiske fuglearter.

Per definisjon er flora et ord av latinsk opprinnelse og henviser til Flora, gudinnen av blomster. Flora kan referere til en gruppe av planter, en disquisition av en gruppe planter, samt bakterier. Flora er roten av ordet blomster, som betyr vedrørende blomster.
Fauna kan referere til dyreliv eller klassifisering av dyr i en bestemt region, tidsperiode, eller miljø. Dyrelivet er også latinske opphav. I romersk mytologi Fauna var søster av Faunus, god ånd av skog og vidder. Flora og fauna i et gitt område kan vanligvis forklares i biologiske termer å inkludere slekt og plante- og dyreliv, deres foretrukne voksende eller avl vaner, og deres tilknytning til en annen i miljøet også. I tillegg til geografiske grupperinger, hjelper miljøet også videre klassifiseringer av flora og fauna. For eksempel refererer akvatiske fauna og flora en region til plante- og dyrelivet som finnes i vann i eller rundt en geografisk region.

Biologer og miljøvernere studere flora og fauna for en rekke årsaker. Bevaring og konservering, samt å få nye biologiske forståelser – er bare noen få grunner til flora og fauna er viktig for forskere. Flere organisasjoner, inkludert Fauna and Flora International (FFI), arbeider sammen for å bruke sin forskning og funn til videre politikk på bevaring og konservering, samt biologisk mangfold.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >