40 Rydningsrøys på Kjepperud

Langs med Idrettsveien og grensen til dyrket mark ligger det en steinhaug fra etterreformatorisk tid. (Nyere tid eller etterreformatorisk tid er tiden fra reformasjonen i 1536 til i dag.) Denne rydningsrøysen er lagt på oppstikkende berg, spesielt langs kanten av dette. Dyrket mark nord for rydningsrøysen, mens området sør for røysa synes å ha vært dyrket tidligere og er nå boligfeltet Østmarkskollen.

Bilde 1 – Rydningsrøys fra Øvre Kjepperud sett fra Idrettsveien. Foto: Trym Bergtatt, 2018.
Bilde 2 – Rydningsrøys fra Øvre Kjepperud sett fra nord. Foto: Trym Bergtatt, 2018.
Illustrasjon 1 – Her er rydningsrøysen markert med ID: 39803 fra Kulturminnesøk.

Denne rydningsrøysen er et arkeologisk minne. Kulturminnesøk (39803)…

Bilde 3 – Her er et flyfoto av Øvre og Nedre Kjepperud. Øvre sees til venstre i bildet. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Gården Kjepperud ble trolig ryddet tilbake i gammelnorsk tid og lå øde etter Svartedauden (1347–1353). Den ble ikke tatt opp som gård igjen før på slutten av 1500-tallet. Husmannsplassen Sollia var plassert rett nedenfor og lå under Nedre Kjepperud.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 21 Husmannsplassen Sollia >