40 Rydningsrøys på Kjepperud

Langs med Idrettsveien og grensen til dyrket mark ligger det en steinhaug fra etterreformatorisk tid. Denne rydningsrøysen er lagt på oppstikkende berg, spesielt langs kanten av dette. Dyrket mark nord for rydningsrøysen, mens området sør for røysa synes å ha vært dyrket tidligere og er nå boligfeltet Østmarkskollen.

Bilde av ruinhaugen sett fra Idrettsveien
Bilde av rydningsrøysa ved Idrettsveien, sett fra nordsiden.

Gården Kjepperud ble trolig ryddet på 1300 tallet men ble liggende øde etter svartedauen og ikke tatt i bruk før på slutten av 1500 tallet. Husmannsplassen Sollia var plassert rett nedenfor og lå under Nedre Kjepperud.

Her ligger rydningsrøysa på kulturminnesøk-databasen.

Denne rydningsrøysen er et arkeologisk minne. Kulturminnesøk (39803)…