035 Hvilestua på Gran

Plassen «Gran» under Vik Hovedgård var en plass ved byveien like ved delet mot Ski, og var i bruk fra ca. 1850. Stua som eneste gjenstående bygning fra rundt 1850, står på stedet i dag. De andre husene på plassen er i dag revet. Under panelen i stua er det innrisset navn på tømmerveggene.

Bilde 1 – Hvilestuen på Gran i Ytre Enebakk, opprinnelig fra rundt 1850-tallet. Foto fra dm.no.

Jens Samuelsen med konen Marie Olsdatter bodde på Gran da sønnen Johan ble født 1859. I 1875 var det folk fra Spydeberg som tok over. Johanne Hansdatter f. ca. 1817 og Hans Jørgensen f. ca. 1809 flyttet inn med sin sønn Edvard.

Bilde 2 – Stua på plassen Gran står fortsatt og er i dag utleid til kontorer ellere arbeidere.
Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Plassen «Gran» var hvilestue for de reisende langs Osloveien fra ca. 1860 til rundt 1915. Anton Hansen Åser (1898 – 19xx) fortalte i en alder av 90 år om hvilestedet på Gran da han som 9-10 åring var med på mjølkekjøring til byen. Flere garder dannet kjørelag og fra Åser ble det kjørt hver mandag – en tur som tok 3 timer fra Dalefjerdingen til Gran.

I dag brukes stua til kontorer/utleie til arbeidere.

 


Den følgende teksten omhandler Hvilestua på Gran og hva kommunen tenker om stua.

Følgende tekst er hentet fra Enebakk Kommune sitt møte den 10.10.2011. Se side 256.

Lokalisering

Området ligger sydvest for Bindingsvann like før grensen mot Ski kommune.

Kort historikk

Durud var opprinnelig en meget gammel gård som ble lagt øde etter Svartedauden. Kirken tok over gården etter pesten og Durud ble underbruk av Prestegården. På 1700-tallet gikk eiendommen over til å bli husmannsplass under Vik. Enebakk kommune, som eide Vik på 1920-og 30-tallet, solgte Durud som eget bruk i 1938. Gran var en liten plass langs Osloveien rett før kommunegrensa mot Ski. Plassen oppsto på midten av 1800-tallet. Huset fungerte som hvilestue for reisende mellom Enebakk og Kristianina frem til et stykke inn på 1900-tallet. Området ved Gran har de siste tiårene været preget av industrivirksomhet.

Registreringer/Fornminner

Det er gjort en rekke funn etter steinalderbosetting på den dyrkede marken på Durud. Det er funnet flintrester, kokegrøper, rydningsrøyser og åkerreiner.
Nyere tids kulturminner

o Durud, 91/25: Kulturlandskap
o Durud, 91/25: Gammel bygdevei fra Kvernstua og mot Oslo
o Gran, 91/635: Hvilestue ved byveien

Vernestatus

Områdene rundt Gran er i hovedsak avsatt til formål ”Erverv”. Skogsområdene nord for Durud er avsatt til ”Særskilt angitt formål” (dyrepark).

Begrunnelse for vern

Hvilestua på Gran er ei av svært få bevarte av sitt slag. Huset står lite endret fra da det var i bruk som hvilested for folk og hester. Den nordligste tredjedelen av huset var opprinnelig uten vegger, kun tak. Dette fungerte da som leskur for hestene mens førerne satt inne i stua og hvilte og eventuelt fikk servering. Kulturlandskapet ved Durud oppleves som lite preget av nyere tids utvikling. Jordveien er morenejord, og de mange funnene fra steinalderen bekrefter at det har vært menneskelig aktivitet i området gjennom flere tusen år.

Statens Veivesen har også beskrevet Hvilestua på Gran

Gjennom sitt historiske verk om de gamle veiene igjennom Rælingen/Enebakk/Ski kan vi lese mye om disse veiene. Rapporten som er i PDF format omfatter fire gamle veier.
Enebakkvei og Rælingsvei før 1850 og Enebakkvei og Rælingsvei anlagt mellom 1850 og 1900.

Om hvilestuer i Enebakk står det følgende:

Av faste skysstasjoner hadde Enebakk kun en i 1861, Øvre Foss. Tilsigelsesstasjoner var Ovind og Teig. I 1863 nedlegges Ovind og Guslund Øvre blir fast skysstasjon. I Rælingen var det hvilested på Rudsberget og skysstasjon på Årnes til 1863. Da flyttet den til Nord-Hektner og i 1880 til Sør-Hektner fra til 1901.

Av faste hvilestuer var det følgende:

  • Seop i Aker
  • Grønslet i Ski
  • Lillebru i Ski
  • Gran i Ytre Enebakk
ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Link til Statens Veivesen sin PDF rapport
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 057 Husmannsplassen Holdtopp
➡️ 191 Svartedauden