142 Løvskog som habitat

Du står nå og ser oppover dalen med en typisk løvskog med mindre varmekrevende og mer hardføre arter som Bjerk, Rogn, Or og Osp. I busksjiktet her kan det vokse Hegg, Leddved, Krossved, Hagtorn, Vier, Selje og Trollhegg.

Bilde 1 – Her ser du et eldorado for et perfekt habitat som fremmer planeter og dyr. I april kommer bunnen til å være bedekt med vårblomster som blåveis og hvitveis. Senere kommer løvet frem. Foto: Trym Bergtatt, Mars 2022.

Løvskog danner et økosystem og naturtype som har en viktig funksjon som leveområde. Et habitat for andre organismer som bidrar til økt biologisk mangfold og gir grobunn for en rekke dyre- og fuglearter.

Bilde 2 – Naturlig forråtnelse gir grunnlag for et stort matkammer for fugler og andre dyr i løvskogen. Foto: Trym Bergtatt, Mars 2022.

Forråtnelsen gir grunnlag for en rekke insekter, meitemark, moser og sopp. Ca. 700 billearter holder til i norsk skog, og 35% forekommer bare i løvskog, mens 40% kan finnes begge steder. Mange arter av lav vokser på løvtrær . Løvskog gir mer lys og har derfor ofte flere plantearter enn barskog.

I våraspektet før løvet springer ut gir nakne greiner og stammer mulighet for lys ned til bunnvegetasjon bestående av vårblomstene Blåveis, Hvitveis, Maigull, Gullstjerne, Fiol, Gjøkesyre, Marianøkleblom og Liljekonvall som i stor grad fullfører livssyklus og setter frø før løvtaket stenger for lyset utover våren.


Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.


LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >
< 141 Sangfugler ved Tangenelva >