29 Tåjedammen

Denne lille dammen øverst i Tåjeveien ble opprinnelig anlagt som vannreservoar til Vik Hovedgård som ligger ca. 300 meter lengre ned.

Tåjedammen er en isdam med maks 2 m dybde. Klart gulbrunt vann med mye liv. Foto Trym Bergtatt, August 2017.

Under grøfting av veien på 1980-tallet ble det funnet hule trestammer som ble laget ved utbrenning av kjernen med glødende kull. Disse var skjøtet med en not og fjær-løsning og sørget for tilstrekkelig vanntilførsel til mottak på Vik gård. Bildet er hentet fra Oslo Museum, Byhistorisk samling …

Illustrasjonsbilde hentet fra Oslo Museum. Trerør for vannforsyning fra 1600-tallet. Foto fra dm.no,

Dammen er nå på Miljødirektoratets liste over verdifulle dammer i Akershus på grunn av biomangfoldet i dammen.

LINKER:

Her er et utdrag fra BIOFokus rapporten for Tåjedammen. Den er upresis i forhold til fisk. Det er ikke fisk i dammen.

61 Tåjedammen Dam – Isdam Verdi: A Areal : 1,10 daa

Innledning:
Lokaliteten er befart av Leif Åge Strand (Strand 1996), Kjell Magne Olsen (11.06.2003), og av Kjell Sandaas (01.08.2010) i forbindelse med amfibieundersøkninger i Enebakk (dam nr 13). BioFokus ved Ulrika Jansson har tilrettelagt dataene for innleggelse i Naturbase i forbindelse med naturtypekartlegging i Enebakk 2012.

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Dammen ligger i nordenden av Tåjeveien nord for Vangli, ved Våg i Enebakk kommune. Berggrunnen er amfibolitt og løsmassedekket består av et meget tynt lag marine avsetninger. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten ble kartlagt som dam med utformingen isdam. Dammen er over 2 m dyp og vannkvaliteten er anslått å være god med klart vann. Vannet er brun-gult i fargen. Dammen er til mindre enn halvparten dekket av vegetasjon med arter som gul nøkkerose, tjønnaks, bred dunkjevle, vassgro, skogsivaks, småtjønnaks, småblærerot, sjøsivaks og myrhatt. Dammen ligger åpent i en hage.

Artsmangfold:
Småsalamander (NT), buttsnutefrosk og muligens storsalamander (VU) ble funnet i 1995 (Strand 1996). Småsalamander ble også funnet i 2003 og 2010. Det ble registrert en rik invertebratfauna i 2003 med arter som Limnoporus rufoscutellatus, Notonecta lutea, brun øyenstikker, vanlig øyenstikker, smaragdøyenstikker, vanlig metallvannymfe og østlig torvlibelle.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Det er nylig satt ut fisk i dammen (trolig brasme). Det er dumpet noe søppel i dammen. Dammen er ellers vurdert som intakt.

Fremmede arter:
Brasme? eller annen fisk er satt ut.

Del av helhetlig landskap:
Amfibier bruker dammer ved forplanting, men landskapet rundt for jakt og overvintring. De er avhengige av et system av gode dammer på relativt kort avstand fra hverandre og uten store vandringshindre mellom dammene.

Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som en svært viktig lokalitet rik på amfibier og invertebrater. Lokaliteten gis derfor verdi som svært viktig (A). Fisk vil kunne ødelegge verdiene i dammen.

Skjøtsel og hensyn:
Dammen bør holdes under oppsikt, og eventuelt graves ut noe for å hindre gjengroing. Søppel som allerede er dumpet i dammen bør fjernes, og fremtidig dumping forhindres. Fisk bør fjernes og ikke settes ut igjen.