11 Søyleruiner Vestby sag

Langs Tangenelven fra Våg til Mjær skal det i glansperioden ha vært opp til 5 sagbruk, hvorav 2 av betydelig størrelse. Sagbruket ble revet en gang på 1930-tallet. I dag står fire av seks steinsøyler igjen ved elva. De to siste ble dessverre revet da man bygde kraftstasjonen for noen år siden. Det antas at søylene er fra rundt 1600-tallet. Tidlig på 1600-tallet var det nemlig to større sager ved Tangenelva. De tilhørte Foss og senere Vestby.

Bilde 1 – Søyleruinene etter sagbruket står fortsatt igjen bak kraftstasjonen ovenfor brannstasjonen. Foto: Henning Bergersen, Enebakk historielag.
Bilde 2 – Restene av søylene tatt fra en annen vinkel. Foto: Trym Bergtatt, Mai 2019.

Fra boken til Wilses – 1763 står det: «Den fornemste herlighet til Gaarden ere 5 betydelige Saugbruge, som ere opført strax neden for Gaarden ved et Vandfald som dannes af en Elv imellem de 2de Vande Vaagen og Mieren. Disse Sauge have til sammen 40.000 Bords aarlig Quantum.»

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >
< 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss >
< 70 Foss gard fra eldre Jernalder >
< 58 Plassen Bråten >