03 Vestby bru

I 1898 arvet Axel Fridtjof Gulbranson (1866-1950) Vestby gods. Han fikk bygd en «steinhvelvbru» i 1910-1912 etter tegninger av sin fetter, arkitekten, Adolf Bredo Stabell Greve (1871-1931) som var en kjent norsk arkitekt av monumentale bygg.

Bilde 1 – Arkitekten Bredo Greve (1871–1931), avbildet i Eiliv Fougner sin bok: «Norske ingeniører og arkitekter.

Steinhvelvbruen står ved utløpet til Tangenelva fra Våg ved oppkjørselen til Vestby gård og er oppført av murer Bekkevard fra Slitu. Brua er en av få gjenværende steinbruer i Follo og skiller seg ut på grunn av sin bredde.

Bilde 2 – Vestby bru er en steinhvelvbru oppført med mørtel for å spare tid og kostnader fremfor en tørrmurhugget bru. Foto: Willy Mikalsen, September 2018.

I Norge strekker steinhvelvbruenes tidsalder seg fra 1600- til 1950-tallet. Den eldste vi kjenner til er Smedbrua ved Kongsberg fra 1630. Ved steinbrubygging av tørrmur, måtte steinen hugges nøyaktig til, men ved fugede konstruksjoner kunne det være billigere å bruke mer mørtel enn å finpusse overflatene. Fordelen med tørrmur er at vannet dreneres og fare for frostsprengning er minimal. Tørrmur av ubearbeidet stein ble brukt frem til ca. 1880, mens tørrmur med tilhugget stein til ca. 1900. Tilhugget stein med mørtelfuger tåler spennvidder på opp mot tre ganger en bru av tørrmur. Hvelvbuen ble oppført på et stillas av tre og overføring av belastning fra stillas til steinhvelv var krevende arbeid som krevde stor nøyaktighet.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby gods >