72 Fauna langs Tangenelva

Tangenelva utgjør en elvestrekning mellom innsjøene Våg og Mjær. Den er om lag 1 km lang og Tangenelva har forholdsvis stor vannføring. Rolige og mer strømutsatte partier forekommer. Miljødirektoratet fikk utført en kartlegging (ID BN00045555) den 14.06.2017 for å avdekke det biologiske mangfoldet langs elven. Her er en liste over det som ble funnet.

Bilde 1 – Her er et kart over Tangenelva hvor vegetasjonen er markert.

Planter:
I feltsjiktet langs elveleiet inngår bl.a. Ballblom, Bekkeblom, Blekstarr, Bringebær, Broddtelg, Engsoleie, Engsyre, Firblad, Flaskestarr, Fredløs, Fuglevikke, Gjerdevikke, Grøftesoleie, Gulflatbelg, Gullris, Hengeving, Hundegress, Hundekjeks, Kvassdå, Lundrapp, Mjødurt, Myrhatt, Norsk Mure, Nyresoleie, Ormetelg, Prestekrage, Rød Jonsokblom, Rødkløver, Sennegress, Skogburkne, Skogkløver, Skogsivaks, Skogsnelle, Skogstorkenebb, Skvallerkål, Slyngsøtvier, Springfrø, Stornesle, Strutseving, Sverdlilje, Sølvbunke, Tiriltunge, Vendelrot og Åkersnelle.

Bilde 2 – Et bilde av stien langs Tangenelva hvor man kan se betongfundamentene til vannrørene som drev mølla. Foto: wikipedia.no.

Vegetasjon:
Her inngår Gråor, Svartor, Ask, Bjørk, Spisslønn, Hegg, Selje, Osp og Gran. I de nedre deler mot Mjær er det et skogsparti med Gråor og Hegg hvor også Gråselje og Istervier kommer inn.

LINKER & REFERANSER
RELATERTE TAVLER
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >