72 Fauna langs Tangenelva

Tangenelva utgjør en elvestrekning fra innsjøene Våg og Mjær. Den er om lag 1 km lang og Tangenelva har forholdsvis stor vannføring. Rolige og mer strømutsatte partier forekommer. Miljødirektoratet fikk utført en kartlegging (ID BN00045555) den 14.06.2017 for å avdekke det biologiske mangfoldet langs elven. Her er en liste over det som ble funnet.

Her er et kart over Tangenelva hvor vegetasjonen er markert.
Et bilde av stien langsmed Tangenelven. Foto: wikipedia.no

Vegetasjon:
Her inngår Gråor, Svartor, Ask, Bjørk, Spisslønn, Hegg, Selje, Osp og Gran. I de nedre deler mot Mjær er det et parti med Gråor-heggskog hvor også Gråselje og Istervier kommer inn.

Planter:
I feltsjiktet langs elveleiet inngår bl.a. Mjødurt, Vendelrot, Stornesle, Skogburkne, Ormetelg, Broddtelg, Strutseving, Hengeving, Bringebær, Skogstorkenebb, Sennegras, Skogsivaks, Slyngsøtvier, Norsk mure, Engsoleie, Eyresoleie, Ballblom, Grøftesoleie, Rød jonsokblom, Prestekrage, Gjerdevikke, Fuglevikke, Tiriltunge, Gulflatbelg, Rødkløver, Skogkløver, Engsyre, Bleikstarr, Kvasstarr, Flaskestarr, Åkersnelle, Skogsnelle, Lundrapp, Hundegras, Sølvbunke, Gullris, Hundekjeks, Firblad, Springfrø, Skvallerkål, Fredløs sverdlilje, Myrhatt og Bekkeblom.

 

 

 

Her er en link fra Miljødirektorat hvor rapporten i sin helhet kan leses.
Her er en link fra Grøntplan for Tangenelva.