53 Gravfelt/røys på Foss

Boligområde BY7 i Ytre Enebakk

Vinteren 2011 ble det funnet to gravrøyser fra bronsealder og dyrkingsspor i form av rydningsrøyser og steingjerder på gården Foss i Ytre Enebakk.
Her er et utdrag fra siden til Akershus Fylkeskommune. Du kan lese hele rapporten ved å gå inn på pdf rapporten skrevet av Ida Wankel, Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune.

Det er lokalisert tilsammen 14 røyser hvorav 2 er gravrøyser øverst på Foss i enden av Sagstuveien.

R158796 – Gravfelt, automatisk fredet. Gbnr 93/57 Foss.

Lokaliteten består av to gravrøyser som ligger i nordvestlig kant av den dyrkede flata øst i planområdet. Mot nordøst står det tett blandingsskog, men ryddes denne vil det være svært god utsikt mot dalen nedenfor.

F1: Gravrøys
Rund røys, 8 meter i diameter, halvannen til to meter høy, og trolig lagt på berg som bidrar til høyden. Røysa består av mange nevestore stein i sør og øst, og hodestore og større rundkamp i nord. Røysa er mosegrodd med selje i og rundt hele røysa, og et ungt grantre på toppen. Beliggende på et åkernes, kant i kant med åkeren, og fire meter øst for gravrøys 2.

Gravrøys F2 sett fra Sør-Vest.

F2: Gravrøys
Rund røys, rundt 10 meter i diameter øst-vest og to og en halv meter høy. Røysa er klart rund i nord, vest og sør. I øst-sør-øst former røysa en lengre kam, slik at røysa får en mer uregelmessig form. Det østlige partiet ligger også nærmest åkerkanten og steintilfanget her kan se noe nyere ut. Røysa består av større rundkamp, hode- og nevestor stein. Generelt er røysa svært gjengrodd på
toppen og med større stein i ytterkantene. På toppen av røysa står tre store bjørketrær. Beliggende fire meter vestnordvest for gravrøys 1. Langs nordre og vestre kant av røysa en tydelig fotgrøft.

Gravrøys F2 sett mot Sør.

R158831 – Rydningsrøyslokalitet, nyere tids kulturminne.

Gbnr 93/57 Foss
Lokaliteten består av 16 rydningsrøyser og to steinstrenger fra nyere tid. Alle strukturene ligger i tilknytning til åkerkanten på gbnr 93/57 Foss. Rydningsrøysene er typologisk datert til etterreformatorisk tid.

F2: Rydningsrøys

Rydningsrøys som måler 1,5 x 1,5 m, er ca 20 cm høy og er delvis sirkulær, med noe stein dratt ut i kantene. Steinene er neve- og hodestore, og avrundede.
Røysa ligger lavt i terrenget, delvis skjult av vegetasjonen, og mosekledd. Det har tidligere stått et større tre i strukturen, nå står kun stammen igjen. Røysa ligger ved sørøstenden av åkeren en meter vest for nordlig del av steinstreng 1 og 2,5 meter øst for åkerkanten.

Rydningsrøys F2 sett mot SSØ.

Funn

I forbindelse med overflatebefaringen ble det registrert 20 strukturer. Langs kantene av åkeren er det funnet to gravrøyser. Gravrøysene er typologisk datert til bronsealder-jernalder (1900 fvt – 1000 evt) og er gitt automatisk fredning. I tillegg er det registrert 16 større og mindre rydningsrøyser og to steinstrenger. Disse er nyere tids kulturminner. Alle strukturene er knyttet til åkerkanten på gbnr 93/57.

Detaljkart med funnene tegnet inn. Gravfeltet R158796 med sikringssone skravert i rødt, og rydningsrøyslokaliteten R158831 med røysene og strengene markert.
I databasen for kulturminnesøk finner du 3 vernede områder som alle ligger i det nye byggefeltet som kommunen skal iverksette.
 RELATERTE TAVLER
< 68 Husmannsplassen Korsveien >