35 Hvilestua Skauen/Granstua

Plassen «Gran» under Vik Hovedgård var i bruk fra ca 1850 og stua som står på stedet i dag er satt opp rundt dette året. De andre husene på plassen er i dag revet. Under panelen i stua er det innrisset navn. «Gran» var hvilestue for de reisende langs Osloveien fra ca. 1860 til rundt 1915. I dag brukes stua til kontorer.

Hvilestua på Gran i Ytre Enebakk, opprinnelig  fra rundt 1850-tallet. Bilde hentet fra Enebakk Historielag
I dag er hvilestua på Gran omgjort til kontorer.

 

 


Den følgende teksten omhandler Hvilestua på Gran og hva kommunen tenker om stua.

Følgende tekst er hentet fra Enebakk Kommune sitt møte den 10.10.2011. Se side 256.

Lokalisering

Området ligger sydvest for Bindingsvann like før grensen mot Ski kommune.

Kort historikk

Durud var opprinnelig en meget gammel gård som ble lagt øde etter Svartedauden. Kirken tok over gården etter pesten og Durud ble underbruk av Prestegården. På 1700-tallet gikk eiendommen over til å bli husmannsplass under Vik. Enebakk kommune, som eide Vik på 1920-og 30-tallet, solgte Durud som eget bruk i 1938. Gran var en liten plass langs Osloveien rett før kommunegrensa mot Ski. Plassen oppsto på midten av 1800-tallet. Huset fungerte som hvilestue for reisende mellom Enebakk og Kristianina frem til et stykke inn på 1900-tallet. Området ved Gran har de siste tiårene været preget av industrivirksomhet.

Registreringer/Fornminner

Det er gjort en rekke funn etter steinalderbosetting på den dyrkede marken på Durud. Det er funnet flintrester, kokegrøper, rydningsrøyser og åkerreiner.
Nyere tids kulturminner

o Durud, 91/25: Kulturlandskap
o Durud, 91/25: Gammel bygdevei fra Kvernstua og mot Oslo
o Gran, 91/635: Hvilestue ved byveien

Vernestatus

Områdene rundt Gran er i hovedsak avsatt til formål ”Erverv”. Skogsområdene nord for Durud er avsatt til ”Særskilt angitt formål” (dyrepark).

Begrunnelse for vern

Hvilestua på Gran er ei av svært få bevarte av sitt slag. Huset står lite endret fra da det var i bruk som hvilested for folk og hester. Den nordligste tredjedelen av huset var opprinnelig uten vegger, kun tak. Dette fungerte da som leskur for hestene mens førerne satt inne i stua og hvilte og eventuelt fikk servering. Kulturlandskapet ved Durud oppleves som lite preget av nyere tids utvikling. Jordveien er morenejord, og de mange funnene fra steinalderen bekrefter at det har vært menneskelig aktivitet i området gjennom flere tusen år.

Statens Veivesen har også beskrevet Hvilestua på Gran

Gjennom sitt historiske verk om de gamle veiene igjennom Rælingen/Enebakk/Ski kan vi lese mye om disse veiene. Rapporten som er i PDF format omfatter fire gamle veier.
Enebakkvei og Rælingsvei før 1850 og Enebakkvei og Rælingsvei anlagt mellom 1850 og 1900.

Om hvilestuer i Enebakk står det følgende:

Av faste skysstasjoner hadde Enebakk kun en i 1861, Øvre Foss. Tilsigelsesstasjoner var Ovind og Teig. I 1863 nedlegges Ovind og Guslund Øvre blir fast skysstasjon. I Rælingen var det hvilested på Rudsberget og skysstasjon på Årnes til 1863. Da flyttet den til Nord-Hektner og i 1880 til Sør-Hektner fra til 1901.

Av faste hvilestuer var det følgende:

  • Seop i Aker
  • Grønslet i Ski
  • Lillebru i Ski
  • Gran i Ytre Enebakk

Link til Statens Veivesen sin PDF rapport