19 Gravhauger på Bjerke

Under arbeid!
Gravhaugen «Bjerkehaugen» ble vernet 13.07.1978 etter Kulturminneloven av samme år. Gravfeltet består av hele 5 rundgraver. I august 1957 ble en utgraving av gravfeltet på Bjerkehaugen i Ytterbygda utført. Arkeolog Karl Vibe-Müller (1919 – 2006) ledet an i arbeidet med utgravningen sammen med av Barthold A. Butenschøn (1904 – 2001) fra Enebakk historielag.

Bilde 1 – Illustrasjon fra Kulturminnesøk av gravfeltet. Foto: Trym Bergtatt, April, 2021.

Gravfeltet består av 5 rundhauger. Alle er klart markerte og tydelige i terrenget. De er bygd av jord med enkelte stein. Den SØ-ligste haugen er utgravd, men restaurert. Vegetasjonen er ikke så kraftig på dennes SV-del som i området for øvrig. På den SV-ligste haugen har det stått en lekestue, så denne er noe avflatet. Den midterste haugen har nedgravning i sentrum, d 2m, dybde 0,2m. Alle haugene er bevokst med lyng og trær. D 6-11m, h 0,5-0,7m. Se skisse. Haug 1: D 6m, h 0,75m. 13m Ø for 1: Haug 2: D 9m, h 1m. 8m N for 2: Haug 3: D 10m, h 1m. 4m N for 3: Haug 4: D 6m, h 1,2m. Urørt. 3m Ø for 4: Haug 5: D 8m. Urørt.

LINKER & REFERANSER
 RELATERTE TAVLER
< 07 Gravhaug Øvre Foss >
< 53 Gravrøys fra Bronsealderen >
< 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss >
< 70 Foss gard fra eldre Jernalder >
< 117 Gravhaugen på Solberg >